امروزه هواکش صنعتی ازجمله موارد تهویه هستند که فن های سانتریفیوژ و هواکش های اگزاست فن را شام 

 

ل میشود.هواکش آکسیال پنجره ای و مرغداری و گلخانه ها همینطور فن پشت بامی و هواکش های صنعتی و فن سانتریفیوژ یوتیلیتی یا اگزاست فن یا اگزوز فن  نیز از جمله هواکش صنعتی هستنداینگونه هواکش صنعتی یا فن صنعتی که همان اگزاست فن و ساتریفیوژ بکوارد و سانتریفیوژ بکوارد نام دارند درانواع هواکش صنعتی سانتریفیوژ بکوارد و یا هواکش صنعتی سانتریفیوژ فوروارد یوتیلیتی که به نام اگزاست فن ساپلای یا هواساز شناخته می شود در تهویه عمومی استفاده میگردد هواکش صنعتی و اگزاست فن یا فن سانتریفیوژ های رادیال برای سیستم انتقال ذرات از هواکش های صنعتی اگزوز فن یا اگزاست  فن سانتریفیوژ رادیال استفاده می گردد. در تهویه از هواکش صنعتی و اگزاست فن و یا اگزوز فن های  سانتریفیوژ پرفشار و نیمه فشار استفاده می گردد که این هواکش های صنعتی بصورت اگزاست فن  و هواکش سانتریفیوژ یوتیلیتی ساپلایو بکوارد یا فورواررد و یا ساپلای و رادیل در زمینه انتقال مواد با هوا سیکلون یا غبار گیر قابل نصب می باشنداینگونه هواکش صنعتی اگزاست فن واگزوز فن و فن سانتریفیوژ یوتیلیتی و ساپلای و رادیال در تهویه کارخانجات رستوران از جمله هواکش صنعتی و… استفاده میگردد