تصفیه دود
برای تصفیه دودهای حاصل از جوشکاری و مواردی که نیاز به تهویه موضعی می باشد. دارای سه بستر فیلتر. مجهز به هواکش سانتریفوژ یوتیلیتی. قابلیت استفاده از چند بازوی متحرک