فن دمنده سایدچنل
برای دمیدن هوا در استخرهای پرورش ماهیان، تزریق گازها در مایعات برای صنایع مختلف.
ایجاد و تولید فشار تا 700 میلی بار.
مدل پروانه فن بصورت شعاعی.